Jacuzzihurennederland.nl I         Algemene voorwaarden

Artikel 1              Definities

Gehuurde: De zaak en/of zaken behorende tot het eigendom van Jacuzzihurennederland.nl. dat tijdelijk wordt verhuurd aan de wederpartij.

 

Artikel 2              Totstandkoming van de overeenkomst

De wederpartij dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Jacuzzihurennederland.nl. is gerechtigd verhuur te weigeren ingeval geen geldige legitimatie kan worden vertoond dan wel overhandigd.

De huurovereenkomst komt slechts schriftelijk tot stand middels schriftelijk akkoord c.q. ondertekening door partijen en heeft alleen betrekking op hetgeen dat in de huurovereenkomst is vermeld en wordt slechts afgesloten voor de aldaar vermelde huurperiode.

De huur gaat in op de dag dat het gehuurde de locatie van Jacuzzihurennederland.nl. verlaat en is verschuldigd tot en met de dag waarop het gehuurde aldaar weer wordt ontvangen. De verhuur dag is maximaal 24 uur en een week is 7 aaneengesloten dagen. Verhuur geschiedt voor minimaal 5 aaneengesloten uren, tenzij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

Indien de wederpartij de overeengekomen huurtermijn wenst te verlengen, dan dient de wederpartij minimaal 24 uur voor het einde van de huur het verzoek tot verlenging uitdrukkelijk schriftelijk bij Jacuzzihurendrenthe.nl in te dienen. Jacuzzihurendrenthe.nl kan dit verzoek tot verlenging naar eigen inzicht weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

Jacuzzihurennederland.nl. is gerechtigd om vooraf een borg te vragen. Ingeval van een borg kan het gehuurde pas geleverd worden na betaling van voornoemde. Ingeval betaling van de borg niet tijdig gebeurd, doet dit niets af aan de huurtermijn welke volgens overeenkomst loopt.

Artikel 3              Gebruik

Door ondertekening c.q. accordering van de overeenkomst en door aanvaarding van het gehuurde erkent de wederpartij dat het gehuurde in goede (gebruik)staat en zonder schade aan haar ter beschikking is gesteld.

Door ondertekening c.q. accordering van de overeenkomst komt de wederpartij met Jacuzzihurennederland.nl overeen dat zij ter vermijding van schade aan of letsel van de wederpartij of derden en/of ter voorkoming van beschadiging van het gehuurde van de wederpartij en/of van derden, het gehuurde zowel in als buiten gebruik met de nodige zorgvuldigheid en met inachtneming van de door Jacuzzihurennederland.nl. of een van diens ondergeschikten verstrekte instructies zal gebruiken c.q. behandelen zonder het gehuurde voor doeleinden te gebruiken waarvoor het niet bestemd is. Eventuele verstrekte aanwijzingen of gebruiksvoorwaarden dienen ten alle tijden te worden nageleefd.

Bij het ophalen en/of leveren van het gehuurde heeft de wederpartij de mogelijkheid om Jacuzzihurennederland.nl om eventuele verdere uitleg te vragen omtrent het gehuurde dan wel om een begin controle uit te voeren. Ingeval de wederpartij hier niet om verzoekt, mag en kan Jacuzzihurennederland.nl ervan uitgaan dat verdere uitleg niet benodigd is en dat het gehuurde in goede (gebruiks)staat is afgeleverd aan en/of bij de wederpartij.

Wederpartij moet indien nodig voor verbruik en onderhoud van het gehuurde, informatie omtrent schoonmaakmiddelen en -artikelen bij Jacuzzihurennederland.nl opvragen. Het gehuurde dient - voor zover noodzakelijk –in ieder geval alvorens retournering schoongemaakt te worden. Ingeval de wederpartij ervoor kiest het gehuurde schoon te maken met eigen schoonmaak- en/of reinigingsmiddelen zonder vooraf advies te vragen aan Jacuzzihurennederland.nl is dit voor eigen rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij dient eveneens tijdig contact op te nemen met Jacuzzihurennederland.nl indien de (periodieke) keuring van het gehuurde dreigt te verlopen.

De wederpartij is ten volle verantwoordelijk voor het gehuurde gedurende de huurperiode. De huurder dient zich zo nodig passend te verzekeren.

Artikel 4              Annulering

De wederpartij is bevoegd de huurovereenkomst voor de opleveringsdatum te annuleren, mits dit uitdrukkelijk schriftelijk geschiedt en voor of gelijktijdig met de annulering aan Jacuzzihurennederland.nl een bedrag van de volledige afgesproken som wordt betaald van 50% meer dan 7 dagen voorafgaand aan de dag waarop de huurperiode wordt aangevangen en 100% 7 of minder dan 7 dagen voorafgaand aan de dag waarop de huurperiode wordt aangevangen. Zonder betaling zoals voornoemd, wordt de annulering door de wederpartij beschouwd als ongeldig. Kosteloze annulering is slechts mogelijk tot 10 dagen voorafgaand aan de dag waarop de huurperiode wordt aangevangen.

Van hetgeen bepaald in het vorige lid bepaald, kan worden afgeweken indien duidelijk en ondubbelzinnig blijkt dat sprake is van overmacht aan de kant van de wederpartij. Dit alles naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en ter beoordeling door Jacuzzihurennederland.nl

Artikel 5              Retourneren

De wederpartij dient het gehuurde (inclusief bijbehorend vervoermateriaal) in goede (gebruiks)staat terug te brengen voor het einde van de vermelde huurperiode en met inachtneming van de openingstijden van Jacuzzihurennederland.nl Het gehuurde dient schoongemaakt te zijn na gebruik daarvan door de wederpartij, artikel 3 van deze annex is hierbij uitdrukkelijk van toepassing.

Teruggave van het gehuurde kan uitsluitend bij het aangegeven adres waar het gehuurde in ontvangst is genomen, dan wel op de in de huurovereenkomst overeengekomen locatie van Jacuzzihurennederland.nl.

Nadat het gehuurde door Jacuzzihurennederland.nl is ontvangen op de overeengekomen locatie, wordt deze gecontroleerd. Deze controle is bindend. De wederpartij krijgt binnen enkele werkdagen een afschrift van ontvangst met daarop de eventuele gebreken. Tevens dienen eventuele vorderingen direct voldaan te worden.

Bij te laat retourneren wordt de wederpartij geacht akkoord te zijn gegaan, in ieder geval door accordering van de huurovereenkomst, met huur van het gehuurde voor een bedrag gelijk aan 150% maal de normaal geldende dagprijs per dag en/of een gedeelte van een dag, exclusief kortingen e.d. Ingeval de wederpartij het gehuurde meer dan 5 dagen te laat retourneert, is de wederpartij een bedrag gelijk aan 200% maal de normaal geldende dagprijs per dag en/of een gedeelte van een dag, exclusief kortingen e.d. Bij retourneren is wederpartij gehouden over te gaan tot integrale betaling van het verschuldigde bedrag.

Ingeval overeengekomen wordt dat Jacuzzihurennederland.nl het gehuurde ophaalt dan wel omruilt, doet dit niets af aan de verplichtingen rustende op de wederpartij uit deze voorwaarden .

Artikel 6              Verdwijnen of bezwaren van het verhuurde

Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering en/of bezwaring van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld en uitdrukkelijk schriftelijk door de wederpartij aan Jacuzzihurennederland.nl. te worden medegedeeld.

Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering en/of bezwaring van het gehuurde dient de nieuwwaarde van het gehuurde volgens de op dat moment geldende prijslijst aan Jacuzzihurennederland.nl te worden vergoed door de wederpartij. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van Jacuzzihurennederland.nl tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting en naast hetgeen bepaald in lid 3.

In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal en/of verduistering, dan wel bezwaring van het gehuurde is de wederpartij niettemin gehouden de overeengekomen huurtermijnen te vergoeden alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd en/of bezwaard is. Voorts is de wederpartij gehouden om in verband met huur c.q. winstderving door Wederpartij aan Jacuzzihurennederland.nl een forfaitaire schadevergoeding te betalen. Het bedrag van forfaitaire schadevergoeding is gelijk aan 6 maanden van de vermelde huurprijs.

Artikel 7              Aansprakelijkheid

De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de huurperiode is ontstaan met of door het gehuurde. De wederpartij vrijwaart Jacuzzihurennederland.nl voor alle aanspraken van de wederpartij of derden op vergoeding van dergelijke schade.

Indien Jacuzzihurennederland.nl aansprakelijk is voor de door de wederpartij geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid nooit hoger dan het bedrag van de directe schade tot een maximum van de huurprijs. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.

Artikel 8              Schade

Schade aan het gehuurde, ontstaan tijdens de huurperiode dient na ontdekking onverwijld, doch binnen 48 uur en uiterlijk ten tijde van de retournering, door de wederpartij schriftelijk te worden gemeld aan Jacuzzihurennederland.nl

Iedere schade aan het gehuurde tijdens het transport naar en gebruik door wederpartij komt voor rekening van de wederpartij, tenzij de schade is te wijten aan grove opzet door Jacuzzihurennederland.nl Voor zover relevant is de wederpartij tot aan het moment dat het gehuurde weer feitelijk door Jacuzzihurennederland.nl in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, daaronder mede verstaan schade als gevolg van verkeerd gebruik, schoonmaak en het ongemeld laten verlopen van de (periodieke) keuring bij verhuur langer dan één maand. De kosten voor de schoonmaak van het gehuurde zijn voor eigen rekening en risico van de wederpartij, tenzij schoonmaak door Jacuzzihurennederland.nl. is overeengekomen dan wel gekocht.

Indien het gehuurde in beschadigde staat wordt geretourneerd en reparatie daarvan nodig is, wordt aan de wederpartij de huurprijs doorberekend over de periode dat de reparatie duurt en het goed niet voor wederverhuur beschikbaar is.

De wederpartij is voorts aansprakelijk voor alle door Jacuzzihurennederland.nl. gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het gehuurde in vuile, slechte en/of beschadigde staat aan Jacuzzihurennederland.nl wordt teruggegeven, onverminderd het recht van Jacuzzihurennederland.nl tot schadevergoeding. Voornoemde mits er geen schoonmaak door Jacuzzihurennederland.nl overeengekomen is.

 

De door Jacuzzihurennederland.nl gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het gehuurde komen voor rekening van de wederpartij ingeval bij controle schade wordt geconstateerd en de wederpartij deze niet heeft gemeld. Indien de schade vermeerderd met de reparatie- en/of reinigingskosten niet meer bedraagt dan € 600,- geschiedt de expertise door Jacuzzihurennederland.nl Indien de schade, reparatie- en reinigingskosten meer bedragen dan € 600,-, zal de expertise op kosten van de wederpartij worden uitgevoerd door een door Jacuzzihurennederland.nl aan te wijzen schade-expertisebureau, tenzij de wederpartij binnen 5 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld de Jacuzzihurennederland.nl uitdrukkelijk schriftelijk bericht zelf binnen een termijn van twee weken een daartoe gespecialiseerd bureau een expertise zal laten uitvoeren. Na ommekomst van de termijn van 5 dagen volgt expertise en vervolgens herstel, reparatie, reiniging en/of een andere behandeling ter zake van het gehuurde.